Board

Introduction to the Board

He Chunsheng
He Chunsheng

Chairman

View biography
Ashley Muldoon
Ashley Muldoon

Chief Executive Officer

View biography
David Doyle
David Doyle

Chief Financial Officer

View biography
Wei Guo
Wei Guo

Non-Executive Director

View biography
Liew Fui Kiang
Liew Fui Kiang

Independent Non-Executive Director

View biography
Jia Yan
Jia Yan

Non-Executive Director

View biography
Guo Ruoquiang
Guo Ruoquiang

Non-Executive Director

View biography